Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gemma Denteneer, Directeur eigenaar van Gemma Denteneer, creëer(t) perspectief en de Opdrachtgever (lees ook waar van toepassing Client – ten behoeve van analytische therapie.) Het betreft alle werkzaamheden op het gebied van Coaching, Leiderschap, analytische therapie en de begeleiding van trajecten. 

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer derden worden ingeschakeld. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen in goed onderling overleg worden overeengekomen. 


Artikel 2 Offerte traject

Alle offertes en aanbiedingen van Gemma Denteneer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor analytische therapie geld een BTW-vrij tarief, voor relatietherapie wordt BTW in rekening gebracht.

Indien de opdracht mondeling wordt overeengekomen dan wel bij bekende opdrachtgevers mondeling wordt voortgezet dan gelden de (eerder) overeengekomen prijzen en voorwaarden. 

Gemma Denteneer is gerechtigd om een jaarlijkse indexering door te voeren. 


Artikel 3 Uitvoering traject en wijzigingen 

De overeenkomst tussen Gemma Denteneer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen anders met elkaar overeenkomen.

Gemma Denteneer zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

In het kader van de opdracht kunnen derden worden ingeschakeld, uiteraard zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte zijn. 

Werkzaamheden voor coaching en analytische therapie worden, tenzij met elkaar anders overeengekomen, uitgevoerd op locatie van Gemma Denteneer. Overige werkzaamheden vinden plaats op locatie van de Opdrachtgever, of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie. In dat laatste geval draagt de Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Passend binnen het kader van de opdracht kan dit bijvoorbeeld zijn: Voldoende ruimte, kopieerwerk, beamer, flip-over en audiovisuele ondersteuning. 

Ook zorgt de Opdrachtgever dat betrokkenen de mogelijkheid krijgen aanwezig te kunnen zijn in het kader van de dienstverlening, verzorgd door Gemma Denteneer. 

Gemma Denteneer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gemma  Denteneer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gemma Denteneer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Gemma Denteneer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Alle wijzigingen die zich voor kunnen doen na de overeengekomen opdracht worden in goed overleg tussen Gemma Denteneer en de Opdrachtgever besproken. Eventuele consequenties voor te verrichten werkzaamheden, faciliteiten, groepsgrootte, doorlooptijden, tarieven, testen en facturering, kunnen leiden tot een nieuwe overeenkomst. 


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Gemma Denteneer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Indien Gemma Denteneer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gemma Denteneer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gemma Denteneer, zal zij in overleg met de Opdrachtgever en indien mogelijk zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer in dat laatste geval de overdracht van de werkzaamheden voor Gemma Denteneer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gemma Denteneer anders aangeeft.

Indien de Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting binnen de gestelde betalingstermijnen kan voldoen, staat het Gemma Denteneer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verdere verplichting. De vorderingen van Gemma Denteneer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 

Voor groepsactiviteiten wordt bij annulering binnen 1 maand voor de afgesproken datum, de helft van de kosten in rekening gebracht, binnen drie weken 75% van de kosten en binnen 14 dagen het totale bedrag. 

Indien afspraken aangaande coaching en analytische therapie binnen  48 uur worden geannuleerd breng ik 50 % van de kosten in rekening te brengen. Voor annulering binnen 24 uur, wordt het totale bedrag in rekening gebracht. 

Gemma Denteneer zal bij kortdurende ziekte of situaties van overmacht zorgdragen voor het zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verzetten van de afspraak. indien noodzakelijk en/of ziekte bij langere termijn zal zij zorgdragen voor vervanging door een collega. 


Artikel 5 Overmacht

Gemma Denteneer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gemma Denteneer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gemma Denteneer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 


Artikel 6 Honorarium en betaling

Tijdens het eerste gesprek of via de offerte wordt de Opdrachtgever op de hoogte geteld van het geldende tarief. 

Facturering vindt maandelijks plaats. 

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan op RABO bank, rekening nummer 3691.22.623, ten name van Gemma Denteneer.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gemma Denteneer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst door Gemma Denteneer geleverde, blijft eigendom van haar, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gemma Denteneer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

Indien Gemma Denteneer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gemma Denteneer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gemma Denteneer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Gemma Denteneer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gemma Denteneer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gemma Denteneer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Gemma Denteneer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gemma Denteneer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gemma Denteneer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gemma Denteneer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 9 Intellectuele eigendom 

Gemma Denteneer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De opdrachtgever mag het intellectuele eigendom van Gemma Denteneer alleen gebruiken in overleg en met toestemming. 


Artikel 10 Toepasselijk recht en klachten

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gemma Denteneer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor klachten binnen het werkgebied van de analytische therapie kan de client zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging JVATN (www.JVATN.nl).


Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden en KvK.

Het bedrijf Gemma Denteneer, creëer(t) perspectief, is ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder nummer, 30120361. 

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gemma Denteneer.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 21 juni 2019.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.