Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening en conform de wettelijke kaders verwerkt Gemma Denteneer uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens  wordt omgegaan.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Gemma Denteneer 

Laan van Niftarlake 22

3612 BS Tienhoven

Email: info@gemmadenteneer.nl 

Tel. 06 5127 4416

Gemma Denteneer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en tijdens de gesprekken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 


Persoonsgegevens

Gemma Denteneer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer


Doeleinden

Gemma Denteneer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.


Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Gemma Denteneer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten; 
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Indien nodig voor een effectieve dienstverlening kan Gemma Denteneer bijzondere gegevens verwerken zoals; Godsdienst – levensovertuiging, sexualiteit en gezondheid. 


Vertrouwelijkheid 

Alle gegevens vertrekt aan Gemma Denteneer worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Alleen met expliciete toestemming van de klant worden gegevens verstrekt aan derden, of wanneer aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan. 


Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Gemma Denteneer persoonsgegevens uitwisselen indien zij gebruik maakt van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van haar website, facturering, administratie en mogelijke onderaannemers of samenwerkingspartners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Gemma Denteneer stelt met deze derden een verwerkingsovereenkomst op. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Gemma Denteneer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Na afronding van de dienstverlening worden persoonsgegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn voor dossiers  (Persoonsgegevens 20 jaar) en conform de fiscale bewaarplicht (7 jaar). De werkaantekeningen van Gemma Denteneer van belang gedurende het traject, worden  na afstemming met cliënt vernietigd.  

Cookies

De cookies die gebruikt worden voor deze website zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.  

Uw rechten

U heeft het recht om Gemma Denteneer een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


Gemma Denteneer

Laan van Niftarlake 22

3612 BS Tienhoven

Of via het contactformulier van deze website. 

Tel. 06 5127 4416

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemma Denteneer, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 nov  2021.

Gemma Denteneer kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.